กลุ่มสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
กลุ่มชื่อกลุ่มจำนวนสมาชิกประธานกลุ่มเลขากลุ่ม
1บ้านร้องยุหว่า81นายจันทร์ทิพย์  เมืองใจคำนางสุพันธ์  ชัยรังษี
2สันป่าตอง72นายธวัชชัย  มโนรัตน์นายวิรัช  วุฒิวงศา
3อุเม็ง91นายยงยุทธ  ลินคำนายนิรันดร์  ปัญญา
4กิ่วแลหลวง55นายสุทธิวัฒน์  วียะศรี 
5กิ่วแลน้อย81นายพิเชษฐ  ไชยวรรณนายประพันธ์  ดวงทิพย์
6เจดีย์เนิ้ง48นายนคร   บุญลือ 
7แม่ขานท่าโป่ง71นายดวง  กันติ๊บ 
8น้ำบ่อหลวง76นางพวงเพ็ชร  บุญชัยอาจนายชณินพัฒน์  ไชยเสนา
9วัฒนา146นายบุญหลวย  เชียงบุญนางทิพย์วรรณ  เชียงใจ, นางสมบรูณ์  เชียงใจ
10หัวริน93นายวิรัตน์  เรือนมูลนางสาวอาภรณ์  ศรีอุทัย
11ม่วงเขียว56นายสมศักดิ์  แก้ววันดี 
12ไร่หลวง26นายทองอินทร์  ไชยอินทร์ 
13หนองบอน47นายธนวัฒน์  สุรินต๊ะ 
14ห้วยแก้ว69นายประเสริฐ  ศรีบุญมา 
15ดอนเปา43นายประพันธ์  บุตตามา 
16ศรีก่อเก๊า21นางนิภาพรรณ  ผักกาด 
17แม่กุ้งหลวง132นายสุข  มูลารัตน์เสถียรนายธนพล   สิงห์หอม, นางจีระนันท์  ศรีธิด้วง
18แม่กุ้งน้อย98นายวร  กับเป็งนายจีระสิน  กุลีแก้ว
19หนองแท่น81นายคำปัน  กุยด้วงนายอุดม  ปัญญา
20มะขามหลวง108นายพิศณุ  ไชยนิเวศน์นายสุเทพ  ปัญญาแก้ว
21บ้านกวน51นายพิชิตร  สีธิป้อม 
22แม่ข่อง60นายเสน่ห์  บุญมา 
23แม่ก๊า30นางสุพิน สายทอง 
24สันห่าว83นายประดิษฐ์  มาทานายถนอม  ป้อมประเสริฐ
25ทุ่งเสี้ยว62นายอานันต์  วรวัฒนสกุล 
26ทุ่งหลุก66นายเจริญ  จันทร์มาลี 
27มะขุนหวาน64นายอินสอน  กันธิยา 
28หนองครอบ118นายศรีเนียม  สามอ้ายนายทองคำ  ญานะ
29ต้นตัน63นายคำปัน  แก้วทา 
30ดงป่างิ้ว88นายสนั่น  คำภีระนายบุญส่ง  สมแก้ว
31ต้นกอก48นายสิทธิรัตน์  เมตุลา 
32ท่ากาน95นายสันติ  อุตะมะนายประดิษฐ์  ไชยยารักษ์
33ใหม่สามหลัง38นายสวัสดิ์  เมืองวงค์ 
34พระเจ้าทองทิพย์82นายสากล  ทาวงค์นายณัฐวุฒิ  แก้วกาวิล
35เด่นชัย52นายดวงคำ  ใจรัตน์ 
36ต้นแหนน้อย53จ.ส.อ.สายัณห์  ยินดีถิ่น 
37ดงป่าซาง96นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์นายสมศักดิ์  พุทธวงค์
38ศรีอุดม34นายมวล  บุญทาวงค์ 
39แม่วิน42นายศรีลา  คำแปง 
40ศรีบุญนาค87นายสนั่น  สุนันต๊ะนายอุดม  จาปัน
41อุโบสถ93นางชูศรี  หาญวงค์นางชูศรี  ชื่นใจ
42บ้านใหม่ม่วงก๋อน39นายอุทัย  มังคละแสน 
43ท่าเดื่อ68นายสิงห์ชัย   โยจันทร์ 
44มะตอง56นายบุญมา  ปวงเรือน 
45สันคอกช้าง63นายสายัณห์  พรหมตัน 
46จอมแจ้ง71นายมานพ  ซ้อนฝั้น 
47หนองเย็น47นายทองสุข  คำหล้า 
48ร่องน้ำ30นางสุพัตรา หล้าธิ 
49ทุ่งอ้อ81นายสิงห์ไล  คำมารุณนายบุญทัศน์  กาวิชัย  
50ป่าลาน41นายสกุล  พงษ์สง่า 
51พระบาทหยั้งหวีด22นายอุดม  สิงห์ใจ 
52ป่าแดด40นายรังสรรค์  กันธิยะ 
53หนองหวาย109นายประทวน  ขันทะนายเด่น  แสนยอด
54ทุ่งฉางข้าว51นายสนั่น  มโนบูรพากร 
55ปวงสนุก76นายนิคม  หลอมทองนายประพันธ์  สิงห์คำ
56รวมมิตร38นางแดง  แก้วเมืองไชย 
57ป่าอ้อย92นายปราณี  อินต๊ะใจนายสมพร  ชายแก้ว
58เหล่าป่าฝาง67นายบุญตัน  ยาลิมูล 
59บ้านกลาง58นายต่วนศักดิ์  อาวรณ์ 
60กู่คำ45นายเมืองใจ  ทองคำ 
61ม่วงพี่น้อง76นายคำปัน  อินทวรรณนายพนาสันต์  ต๊ะมา
62สันทราย77นายนพดล  ทรายมูลนางสาวกัญญา  ตาวงค์
63ท่าช้าง23นายเกษม  ปวงคำ  
64ร้องขุ้ม60นายอิ่นคำ  อินทนนท์ 
65บ้านสัน64นางจรูญ  วิมูลสิทธ์ 
66ป่าจู้59นายบุญส่ง  ปี้ยาว 
67กู่ลายมือ22นายคำมูล  แต่เชื้อสาย 
68ต้นแก้ว57นางอรุณี อารีมิตร 
69เวฬุวัน24นายเสนอ  ตาจา 
70ฉิมพลี50นายสุริยนต์ วรรณะ 
71ห้วยส้ม56นายประดิษฐ์  แสนยอด 
72สันก่อเก็ต40นายปรีชา  ศรีวิชัย 
73กิ่วแลพัฒนา58นางสกุลลักษณ์  ไหวพริบ 
74ทุ่งป่าคา56นายสมศักดิ์  กันทะวัง 
75ท่าวังพร้าว56นายบุญเลิศ  ชนะทิพย์ 
76ป่าชี่81นายดำรงค์  ทะนันจานายเกตุ   คำอ้าย
77กิ่วแลป่าเป้า21นางทัศนีย์  หมื่นแดง 
78ร้องส้มป่อย77นายประสงค์  ปัญญานางเกษร  ตลาด
79ทุ่งโค้ง25นายจรัส  จอมจันทร์ 
80ทุ่งศาลา77นายสุวิท  ปัญญา 
81บ้านดง54นายบุญส่ง  ดงคำฟู 
82เวียงแม56นายประชัน  พร้อมญาติ 
83ดงขี้เหล็ก54นายทรงพล  นันทะชัย 
84ร้องขุดพัฒนา65นายประทีป  กิติวงศ์อิ่น 
85สันโป่งสามัคคี34นายจำนงค์  ปันตุ้ย 
86แสนกันทา44นายบุญญรัตน์  แปงคำมูล 
87สบหาร30นายบุญทิม  หล้าแก้ว 
88บ้านเปียง84นายไกร  แสนศรีนางศรีพรรณ   ศรีวรรณ
89หนองไหว40นายประสิทธิ์  แก้ววรรณะ 
90สันป่าตองเหนือ36นายถวัลย์  โปธา 
91สันป่าตองใต้26นายสาคร  เรือนมูล 
92โรงวัวพัฒนา46นางสาวอำนวย  คำอ้าย 
93แม่มูด38นางกมลชนก  เทียมลม 
94สันโป่งพัฒนา46นายแสวง  โพธิพฤกษ์ 
95บ้านกาด77นายสมบูรณ์  ก่ำผันนายสมบัติ  ก่ำผัน
96บ้านร้อง54นายทองอินทร์  ภิโลคำ 
97ศรีบุญเรือง37นายเมืองอินทร์  บุญมา 
98หนองปึ๋ง86นายสมศักดิ์  เรือนคำนายธีระพงษ์ กอนแก้ว
99สันคะยอม90นางผ่องศรี  สุวรรณศรีนางปรานอม  แก้วเรือน
100ขุนวาง54นายตั้ง  แซ่ลี 
101ต้นผึ้ง58นางคำมูล  เป็งเขียว 
102ร้องสร้าน25นางประพาพรรณ  กันทะ 
103ท้องฝาย83นางโสภิญ  อุตตเสนนางธนภร  บุญเรือง
104โรงวัว70นายอิ่นแก้ว  สิทธิวัง 
105ริมขาน33นายติ๊บ  พรสวรรค์ส่ง 
106ศิริชัย25นายจันทร์ติ๊บ  คำหล้า 
107ดงก๋ำ44นายสมัย  คำมา 
108ห้วยเนียม27นางกฤตพร  กูดแก้ว 
109เหมืองฟู24นายอินสวย  วงค์แก้ว 
110ดงป่าซางพัฒนา61นายชัยวรรณ์  อินต๊ะปิน 
111หนองน้ำถุ้ง37นายกิติพงษ์  สมเครื่อง 
112หนองสะเรียม55นางเตียมต๋า  ยะอุด 
113จำปาลาว45นางรัตนา  กินเขียว