ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:00 น.

การให้บริการ

จำหน่ายและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูการ เช่น ข้าว ลำไย ข้าวโพด หัวหอม ฯลฯ รวมถึงมีบริการให้เช่าลานตาก เช่าห้องเย็น เครื่องชั่ง

เจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม... 053-106088 ศูนย์รวบรวมป่าจี้
หรือ Email : Sanpatongcoop@gmail.com

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

อบรม หัวข้อ "ข้าวซีพีไรซ์ 888"

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564

แผนกส่งเสริมฯ

     ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและไม้ผลให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

โครงการประจำปี 2563

– ส่งเสริมปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์พันธุ์  ส.ป.ต1 (นาปรัง64)

– ส่งเสริมปลูกข้าวเหนียวหอม ซี.พี 888 นาปรัง 64

– เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสภาเกษตรกร จ.ราชบุรี เพื่อนำข้าวเจ้าพันธุ์ หอม ม.ช(ม.ช10-1) เพื่อนำมาทดแทนข้าวหอมมะลิ105

– โครงการร่วมมือกับ บ.ซี.พีเอส เป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซีพี888  และปุ๋ยซีพีเอสแต่เพียงผู้เดียวใน จ.เชียงใหม่

แผนกรวบรวมผลผลิต

     รวบรวมและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

รายละเอียดการรวมรวบผลผลิต

รวบรวมข้าวเปลือก

– รวบรวมข้าวเปลือกทั้งข้าวสดและข้าวแห้ง

– พันธุ์ข้าวที่รวบรวม
   ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ105, สันป่าตอง1, กข.6, กข-แม่โจ้2 และข้าวเหนียว ซีพี 888

– รวบรวมทั้งนาปรัง และนาปี

รวบรวมถั่วเหลือง

– รวบรวมถั่วเหลืองทุกสายพันธุ์

– พันธุ์ถั่วเหลืองที่เป็นที่ต้องการของตลาด
   มากที่สุดคือ พันธุ์เชียงใหม่60

รวบรวมลำไย สดร่วง

– รวบรวมลำไย (สดร่วง)

– พันธุ์ลำไยที่รวบรวม อีดอเท่านั้น
– รวบรวม เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

– รวบรวมโพด (เลี้ยงสัตว์)

– พันธุ์ข้าวโพดที่รวบรวม คัดทุกสายพันธุ์

– รวบรวม เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม

แผนกแปรรูปผลผลิต

     แปรูปผลผลิตที่รวบรวมได้จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

รายละเอียดการแปรรูป

– แปรรูปข้าวเปลือก

– แปรรูปลำไย

– โรงน้ำดื่ม