แผนกสวัสดิการสังคม

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:30 น.

การให้บริการ

ดำเนินงาน จัดการสวัสดิการฯ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เกี่ยวข้องทั้งการเกิด แก่ เจ็บและเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
2. เป็นบุตรของสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสวัสดิการฯ
3. อาศัยในเขตอำเภอสันป่าตอง-แม่วาง
4. อายุตั้งแต่ 20-60 ปี
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

เอกสารประกอบ
1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
3. ใบสมัครขอรับได้ที่แผนกสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ได้รับเงินช่วยเหลือสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม
2. ได้รับเงินค่าเสียโอกาสเมื่อเจ็บป่วย ตามชั้นของสมาชิก

5 วัน / ปี

3. ได้รับเบี้ยยังชีพ เมื่ออายุครบ 70 ปี

500 บาท / ปี

4. ได้รับความช่วยเหลือเงินของขวัญแรกเกิด

รายละ 1,000 บาท

เกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก

จำนวนชั้นพิเศษ

ชั้นสมาชิก

จำนวนเงิน/บาท

ระยะเวลา

ไม่ได้ชั้นพิเศษ

3

100

คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน/ปี

ได้ 1 ธุรกิจ

2

200

คืนละ 200 บาท ไม่เกิน 5 คืน/ปี

ได้ 2 ธุรกิจ

1

300

คืนละ 300 บาท ไม่เกิน 5 คืน/ปี

ได้ 3 ธุรกิจ

พิเศษ

400

คืนละ 400 บาท ไม่เกิน 5 คืน/ปี