ประวัติความเป็นมา​

ประวัติ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

          สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2477 โดยเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอสันป่าตอง รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กขึ้นรวม 6 สหกรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองขึ้นในท้องที่อำเภอสันป่าตอง พร้อมทั้งได้จัดตั้งสหกรณ์การขายพืชผลขึ้น อีก 1 สหกรณ์ และในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กตามหมู่บ้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 32 สหกรณ์

          ต่อมากระทรวงพัฒนาการเเห่งชาติ มีนโยบายที่จะรวบกิจการของสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน เข้าเป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหลังจากที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของถนน เชียงใหม่-ฮอด จำนวน 21 สหกรณ์ จึงได้ควบเข้าเป็น “สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองหนึ่ง จำกัด” โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2513 มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 453 คน ส่วนสหกรณ์หาทุนซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของถนนสายเชียงใหม่-ฮอด อีก 17 สหกรณ์ ได้ควบเป็น “สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองสอง จำกัด” ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 มีสมาชิก ทั้งสิ้น 373 คน

          ในปีเดียวกันราษฎรในท้องที่ ตำบลสันกลาง แม่ก๊า และท่าวังพร้าว ซึ่งใช้น้ำจากฝายปวงสนุก ได้รวมตัวจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นโดยใช้ชื่อ “สหกรณ์บำรุงที่ดินฝายปวงสนุก จำกัด” ต่อมาทางราชการมีนโยบายที่จะควบสหกรณ์ที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกันเป็นสหกรณ์เดียวกัน สกรณ์การเกษตรสันป่าตองหนึ่ง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองสอง จำกัด และสหกรณ์บำรุงที่ดินฝายปวงสนุก จำกัด จึงได้ควบรวมเป็นสหกรณ์เดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัดโดยได้จดทะเบียนเมื่อ 1 เมษายน 2518

ที่มา : สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
อ้างอิง : sanpatongcoop.com

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
          สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มุ่งบริการสมาชิก บุคลากรเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างสรรค์พันธมิตร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก และบุคลากร

พันธกิจ
          สร้างความเชื่อถือ ศรัทธายึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความรู้ความสามารถ สมาชิกใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
     1. เพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสหกรณ์
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการของสหกรณ์
     3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์
     4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับองค์กร
     5. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการดำเนินงาน

ที่มา : สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
อ้างอิง : sanpatongcoop.com