กลุ่มสมาชิกทั้งหมด

ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
ประธานกลุ่ม
เลขากลุ่ม
1
บ้านร้องยุหว่า
81
นายจันทร์ทิพย์  เมืองใจคำ
นางสุพันธ์  ชัยรังษี
2
สันป่าตอง
72
นายธวัชชัย  มโนรัตน์
นายวิรัช  วุฒิวงศา
3
อุเม็ง
91
นายยงยุทธ  ลินคำ
นายนิรันดร์  ปัญญา
4
กิ่วแลหลวง
55
นายสุทธิวัฒน์  วียะศรี
 
5
กิ่วแลน้อย
81
นายพิเชษฐ  ไชยวรรณ
นายประพันธ์  ดวงทิพย์
6
เจดีย์เนิ้ง
48
นายนคร   บุญลือ
 
7
แม่ขานท่าโป่ง
71
นายดวง  กันติ๊บ
 
8
น้ำบ่อหลวง
76
นางพวงเพ็ชร  บุญชัยอาจ
นายชณินพัฒน์  ไชยเสนา
9
วัฒนา
146
นายบุญหลวย  เชียงบุญ
นางทิพย์วรรณ  เชียงใจ, นางสมบรูณ์  เชียงใจ
10
หัวริน
93
นายวิรัตน์  เรือนมูล
นางสาวอาภรณ์  ศรีอุทัย
11
ม่วงเขียว
56
นายสมศักดิ์  แก้ววันดี
 
12
ไร่หลวง
26
นายทองอินทร์  ไชยอินทร์
 
13
หนองบอน
47
นายธนวัฒน์  สุรินต๊ะ
 
14
ห้วยแก้ว
69
นายประเสริฐ  ศรีบุญมา
 
15
ดอนเปา
43
นายประพันธ์  บุตตามา
 
16
ศรีก่อเก๊า
21
นางนิภาพรรณ  ผักกาด
 
17
แม่กุ้งหลวง
132
นายสุข  มูลารัตน์เสถียร
นายธนพล   สิงห์หอม, นางจีระนันท์  ศรีธิด้วง
18
แม่กุ้งน้อย
98
นายวร  กับเป็ง
นายจีระสิน  กุลีแก้ว
19
หนองแท่น
81
นายคำปัน  กุยด้วง
นายอุดม  ปัญญา
20
มะขามหลวง
108
นายพิศณุ  ไชยนิเวศน์
นายสุเทพ  ปัญญาแก้ว
21
บ้านกวน
51
นายพิชิตร  สีธิป้อม
 
22
แม่ข่อง
60
นายเสน่ห์  บุญมา
 
23
แม่ก๊า
30
นางสุพิน สายทอง
 
24
สันห่าว
83
นายประดิษฐ์  มาทา
นายถนอม  ป้อมประเสริฐ
25
ทุ่งเสี้ยว
62
นายอานันต์  วรวัฒนสกุล
 
26
ทุ่งหลุก
66
นายเจริญ  จันทร์มาลี
 
27
มะขุนหวาน
64
นายอินสอน  กันธิยา
 
28
หนองครอบ
118
นายศรีเนียม  สามอ้าย
นายทองคำ  ญานะ
29
ต้นตัน
63
นายคำปัน  แก้วทา
 
30
ดงป่างิ้ว
88
นายสนั่น  คำภีระ
นายบุญส่ง  สมแก้ว
31
ต้นกอก
48
นายสิทธิรัตน์  เมตุลา
 
32
ท่ากาน
95
นายสันติ  อุตะมะ
นายประดิษฐ์  ไชยยารักษ์
33
ใหม่สามหลัง
38
นายสวัสดิ์  เมืองวงค์
 
34
พระเจ้าทองทิพย์
82
นายสากล  ทาวงค์
นายณัฐวุฒิ  แก้วกาวิล
35
เด่นชัย
52
นายดวงคำ  ใจรัตน์
 
36
ต้นแหนน้อย
53
จ.ส.อ.สายัณห์  ยินดีถิ่น
 
37
ดงป่าซาง
96
นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์
นายสมศักดิ์  พุทธวงค์
38
ศรีอุดม
34
นายมวล  บุญทาวงค์
 
39
แม่วิน
42
นายศรีลา  คำแปง
 
40
ศรีบุญนาค
87
นายสนั่น  สุนันต๊ะ
นายอุดม  จาปัน
41
อุโบสถ
93
นางชูศรี  หาญวงค์
นางชูศรี  ชื่นใจ
42
บ้านใหม่ม่วงก๋อน
39
นายอุทัย  มังคละแสน
 
43
ท่าเดื่อ
68
นายสิงห์ชัย   โยจันทร์
 
44
มะตอง
56
นายบุญมา  ปวงเรือน
 
45
สันคอกช้าง
63
นายสายัณห์  พรหมตัน
 
46
จอมแจ้ง
71
นายมานพ  ซ้อนฝั้น
 
47
หนองเย็น
47
นายทองสุข  คำหล้า
 
48
ร่องน้ำ
30
นางสุพัตรา หล้าธิ
 
49
ทุ่งอ้อ
81
นายสิงห์ไล  คำมารุณ
นายบุญทัศน์  กาวิชัย
50
ป่าลาน
41
นายสกุล  พงษ์สง่า
 
51
พระบาทหยั้งหวีด
22
นายอุดม  สิงห์ใจ
 
52
ป่าแดด
40
นายรังสรรค์  กันธิยะ
 
53
หนองหวาย
109
นายประทวน  ขันทะ
นายเด่น  แสนยอด
54
ทุ่งฉางข้าว
51
นายสนั่น  มโนบูรพากร
 
55
ปวงสนุก
76
นายนิคม  หลอมทอง
นายประพันธ์  สิงห์คำ
56
รวมมิตร
38
นางแดง  แก้วเมืองไชย
 
57
ป่าอ้อย
92
นายปราณี  อินต๊ะใจ
นายสมพร  ชายแก้ว
58
เหล่าป่าฝาง
67
นายบุญตัน  ยาลิมูล
 
59
บ้านกลาง
58
นายต่วนศักดิ์  อาวรณ์
 
60
กู่คำ
45
นายเมืองใจ  ทองคำ
 
61
ม่วงพี่น้อง
76
นายคำปัน  อินทวรรณ
นายพนาสันต์  ต๊ะมา
62
สันทราย
77
นายนพดล  ทรายมูล
นางสาวกัญญา  ตาวงค์
63
ท่าช้าง
23
นายเกษม  ปวงคำ
 
64
ร้องขุ้ม
60
นายอิ่นคำ  อินทนนท์
 
65
บ้านสัน
64
นางจรูญ  วิมูลสิทธ์
 
66
ป่าจู้
59
นายบุญส่ง  ปี้ยาว
 
67
กู่ลายมือ
22
นายคำมูล  แต่เชื้อสาย
 
68
ต้นแก้ว
57
นางอรุณี อารีมิตร
 
69
เวฬุวัน
24
นายเสนอ  ตาจา
 
70
ฉิมพลี
50
นายสุริยนต์ วรรณะ
 
71
ห้วยส้ม
56
นายประดิษฐ์  แสนยอด
 
72
สันก่อเก็ต
40
นายปรีชา  ศรีวิชัย
 
73
กิ่วแลพัฒนา
58
นางสกุลลักษณ์  ไหวพริบ
 
74
ทุ่งป่าคา
56
นายสมศักดิ์  กันทะวัง
 
75
ท่าวังพร้าว
56
นายบุญเลิศ  ชนะทิพย์
 
76
ป่าชี่
81
นายดำรงค์  ทะนันจา
นายเกตุ   คำอ้าย
77
กิ่วแลป่าเป้า
21
นางทัศนีย์  หมื่นแดง
 
78
ร้องส้มป่อย
77
นายประสงค์  ปัญญา
นางเกษร  ตลาด
79
ทุ่งโค้ง
25
นายจรัส  จอมจันทร์
 
80
ทุ่งศาลา
77
นายสุวิท  ปัญญา
 
81
บ้านดง
54
นายบุญส่ง  ดงคำฟู
 
82
เวียงแม
56
นายประชัน  พร้อมญาติ
 
83
ดงขี้เหล็ก
54
นายทรงพล  นันทะชัย
 
84
ร้องขุดพัฒนา
65
นายประทีป  กิติวงศ์อิ่น
 
85
สันโป่งสามัคคี
34
นายจำนงค์  ปันตุ้ย
 
86
แสนกันทา
44
นายบุญญรัตน์  แปงคำมูล
 
87
สบหาร
30
นายบุญทิม  หล้าแก้ว
 
88
บ้านเปียง
84
นายไกร  แสนศรี
นางศรีพรรณ   ศรีวรรณ
89
หนองไหว
40
นายประสิทธิ์  แก้ววรรณะ
 
90
สันป่าตองเหนือ
36
นายถวัลย์  โปธา
 
91
สันป่าตองใต้
26
นายสาคร  เรือนมูล
 
92
โรงวัวพัฒนา
46
นางสาวอำนวย  คำอ้าย
 
93
แม่มูด
38
นางกมลชนก  เทียมลม
 
94
สันโป่งพัฒนา
46
นายแสวง  โพธิพฤกษ์
 
95
บ้านกาด
77
นายสมบูรณ์  ก่ำผัน
นายสมบัติ  ก่ำผัน
96
บ้านร้อง
54
นายทองอินทร์  ภิโลคำ
 
97
ศรีบุญเรือง
37
นายเมืองอินทร์  บุญมา
 
98
หนองปึ๋ง
86
นายสมศักดิ์  เรือนคำ
นายธีระพงษ์ กอนแก้ว
99
สันคะยอม
90
นางผ่องศรี  สุวรรณศรี
นางปรานอม  แก้วเรือน
100
ขุนวาง
54
นายตั้ง  แซ่ลี
 
101
ต้นผึ้ง
58
นางคำมูล  เป็งเขียว
 
102
ร้องสร้าน
25
นางประพาพรรณ  กันทะ
 
103
ท้องฝาย
83
นางโสภิญ  อุตตเสน
นางธนภร  บุญเรือง
104
โรงวัว
70
นายอิ่นแก้ว  สิทธิวัง
 
105
ริมขาน
33
นายติ๊บ  พรสวรรค์ส่ง
 
106
ศิริชัย
25
นายจันทร์ติ๊บ  คำหล้า
 
107
ดงก๋ำ
44
นายสมัย  คำมา
 
108
ห้วยเนียม
27
นางกฤตพร  กูดแก้ว
 
109
เหมืองฟู
24
นายอินสวย  วงค์แก้ว
 
110
ดงป่าซางพัฒนา
61
นายชัยวรรณ์  อินต๊ะปิน
 
111
หนองน้ำถุ้ง
37
นายกิติพงษ์  สมเครื่อง
 
112
หนองสะเรียม
55
นางเตียมต๋า  ยะอุด
 
113
จำปาลาว
45
นางรัตนา  กินเขียว