ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:00 น.

การให้บริการ

จำหน่ายและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูการ เช่น ข้าว ลำไย ข้าวโพด หัวหอม ฯลฯ รวมถึงมีบริการให้เช่าลานตาก เช่าห้องเย็น เครื่องชั่ง

เจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม... 088-2591534 ศูนย์รวบรวมป่าจี้
หรือ Email : Sanpatongcoop@gmail.com

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ของสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67​

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมหารือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2566

ประชุมหารือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565/2566

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 12 กันยายน 2565

ประชุมแผนการใช้อุปกรณ์ทางการตลาด 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รับซื้อลำไยสดร่วงประจำปี 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
เดือน กรกฎาคม~สิงหาคม 2565

อบรมโครงการลำไยปลอดสาร GAP

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 08-11 เมษายน 2565

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ทำบุญ สืบชะตา โกดังเก็บผลผลิต

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565

ทีมงาน สกจ. เยี่ยมชมการรับซื้อลำไย ศูนย์รวบรวมป่าจี้

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2564

หารือเรื่องการช่วยเหลือกระจายข้าวสารค้างสต๊อกของสหกรณ์ฯ

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 04 สิงหาคม 2564

รับซื้อลำไยสดร่วงประจำปี 2564

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
เดือน กรกฎาคม~สิงหาคม 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าจี้

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า95 แรงม้า

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 01 กรกฎาคม 2564

อบรม หัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป"

สถานที่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22,23 มิถุนายน 2564

อบรม หัวข้อ "ขายออนไลน์ ผ่าน Phenix box"

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 14,17 มิถุนายน 2564

โครงการเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF)

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 01 มิถุนายน 2564

อบรม หัวข้อ "ข้าวซีพีไรซ์ 888"

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

แผนกส่งเสริมฯ

     ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและไม้ผลให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

โครงการประจำปี 2563

– ส่งเสริมปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์พันธุ์  ส.ป.ต1 (นาปรัง64)

– ส่งเสริมปลูกข้าวเหนียวหอม ซี.พี 888 นาปรัง 64

– เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสภาเกษตรกร จ.ราชบุรี เพื่อนำข้าวเจ้าพันธุ์ หอม ม.ช(ม.ช10-1) เพื่อนำมาทดแทนข้าวหอมมะลิ105

– โครงการร่วมมือกับ บ.ซี.พีเอส เป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซีพี888  และปุ๋ยซีพีเอสแต่เพียงผู้เดียวใน จ.เชียงใหม่

แผนกรวบรวมผลผลิต

     รวบรวมและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

รายละเอียดการรวบรวมผลผลิต

รวบรวมข้าวเปลือก

– รวบรวมข้าวเปลือกทั้งข้าวสดและข้าวแห้ง

– พันธุ์ข้าวที่รวบรวม
   ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ105, สันป่าตอง1, กข.6, กข-แม่โจ้2 และข้าวเหนียว ซีพี 888

– รวบรวมทั้งนาปรัง และนาปี

รวบรวมถั่วเหลือง

– รวบรวมถั่วเหลืองทุกสายพันธุ์

– พันธุ์ถั่วเหลืองที่เป็นที่ต้องการของตลาด
   มากที่สุดคือ พันธุ์เชียงใหม่60

รวบรวมลำไย สดร่วง

– รวบรวมลำไย (สดร่วง)

– พันธุ์ลำไยที่รวบรวม อีดอเท่านั้น
– รวบรวม เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

– รวบรวมข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์)

– พันธุ์ข้าวโพดที่รวบรวม คัดทุกสายพันธุ์

– รวบรวม เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม

แผนกแปรรูปผลผลิต

     แปรูปผลผลิตที่รวบรวมได้จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

รายละเอียดการแปรรูป

– แปรรูปข้าวเปลือก

– แปรรูปลำไย

– โรงน้ำดื่ม