แผนกเงินฝาก-ชำระหนี้

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
"ทวีสิน"

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00.- /ปี
วันที่ 01 มกราคม 67 ~ 30 มิถุนายน 67 (6 เดือน)

โครงการออมทรัพย์พิเศษ
"ยิ่งฝากยิ่งได้ 2"

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00.-/ปี
03 กรกฎาคม 66 ~ 31 ธันวาคม 66 (6 เดือน)

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
"ยิ่งฝากยิ่งได้"

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00.- /ปี
วันที่ 16 มีนาคม 66 ~ 15 พฤษภาคม 66 (2 เดือน)

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
"สมาชิกรุ่งเรือง"

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75.- /ปี
วันที่ 01 มกราคม 64 ~ 31 ธันวาคม 65

โครงการออมทรัพย์พิเศษ
"สมาชิกทวีสุข"

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75.- / ปี
01 กรกฎาคม 64 ~ 30 ธันวาคม 64 (6 เดือน)

อบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. รุ่นที่ 3

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 06 สิงหาคม 2564

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:30 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์0.75 / ปี
ออมทรัพย์พิเศษ1.25 / ปี
สัจจะออมทรัพย์1.25 / ปี
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน0.75 / ปี
โครงการเพิ่มพูนทรัพย์ (1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 64)2.50 / ปี
โครงการรักออม (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64)2.00 / ปี
โครงการสมาชิกรุ่งเรือง (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 65)1.75 / ปี
โครงการสมาชิกทวีสุข (1 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64)1.75 / ปี
โครงการสมาชิกเปี่ยมสุข (1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66)1.75 / ปี
โครงการสมาชิกทวีสุข (1 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64)1.75 / ปี
โครงการยิ่งฝากยิ่งได้ (16 มี.ค. 66 – 15 พ.ค. 66)2.00 / ปี
โครงการยิ่งฝากยิ่งได้ 2 (03 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66)2.00 / ปี

! โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีสิน

(1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67)

2.00 / ปี

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไข สมัครสมาชิก

รับสมัครทุกวันทำการ

1. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
2. เป็นผู้มีอาชีพเกษตรกร และมีกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. มีบ้านเรือนอยู่ที่ อำเภอสันป่าตอง หรืออำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น

4. เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักการประหยัด

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

6. ไม่เป็นบุคคลล้ามละลาย หรือเป็นหนี้สินล้นตัว

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปี(นับจากวันที่ถูกให้ออก)


เอกสารในการสมัครสมาชิก

1. หนังสือรับรองจากประธานกลุ่ม/เลขา
(ขอรับเอกสารที่สหกรณ์)
2. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน 4 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 4 ชุด

4. สาเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 4 ชุด