แผนกเงินฝาก-ชำระหนี้

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:30 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์0.75 / ปี
ออมทรัพย์พิเศษ1.25 / ปี
สัจจะออมทรัพย์1.25 / ปี
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน0.75 / ปี
! โครงการเพิ่มพูนทรัพย์ (1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 64)2.50
! โครงการรักออม (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64)2.00
! โครงการสมาชิกรุ่งเรือง (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 65)1.75

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไข สมัครสมาชิก

รับสมัครทุกวันทำการ

1. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
2. เป็นผู้มีอาชีพเกษตรกร และมีกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. มีบ้านเรือนอยู่ที่ อำเภอสันป่าตอง หรืออำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น

4. เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักการประหยัด

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

6. ไม่เป็นบุคคลล้ามละลาย หรือเป็นหนี้สินล้นตัว

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปี(นับจากวันที่ถูกให้ออก)


เอกสารในการสมัครสมาชิก

1. หนังสือรับรองจากประธานกลุ่ม/เลขา
(ขอรับเอกสารที่สหกรณ์)
2. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน 4 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 4 ชุด

4. สาเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 4 ชุด

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
"สมาชิกรุ่งเรือง"

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ฯ สันป่าตอง
วันที่ 01 มกราคม 64 ~ 31 ธันวาคม 65